Damsted Slægten

 Denne artikel har Arne Damsted Rasmussen fået tilsendt af Margit Egdal som et udpluk fra hendes bog om danske æbler, specielt om Gamle Nordfynske Æbler, herunder et æble som brødrene Hans og Knud Damsted har frembragt ved podning.

Gamle Nordfynske Æbler
af Margit Egdal

Gerskovæblet

I Daugtrup ligger virksomheden Nordfrim på Kvindevadet 42. Tidligere lå her en gammel gård med en stor planteskole. Gdr. Mads Nielsen drev sin planteskole med stor kærlighed til frugttræer, men da han blev omvendt og grebet af mormonismen, udvandrede han i 1883 til Utah for at blive frelst. Hustru og 6 sønner blev hjemme på gården i Danmark. Den yngste søn, Knud Madsen Damsted, var kun 14 år, da hans far rejste. Æblet falder sjældent langt fra stammen, siger man, så da Knud voksede til, startede han i året 1892 sin egen planteskole på gården. Knud havde en bror i Gerskov, Hans Madsen Damsted, der ejede gården på Gerskov Bygade 11. Når Hans Madsen Damsted ikke drev sin gård, komponerede han. Valse for violin. Man hører næsten violinen og ser Knud gå i sin brors have og pusle om et æbletræ, for her stod selveste modertræet til de på egnen så vidt udbredte Gerskovæbler. Gerskovæblerne er ikke værd at æde, siges der. Gerskovæblet er da også et madæble. Det bliver ikke godt før ved juletid. Det er da helt gult i frugtkødet og beskrives som et »tungt« æble. Knud Madsen Damsted solgte i 1909 gården i Daugstrup og flyttede sin planteskole til »Pomosa« i Søhus. Herfra solgte han nu sine Gerskovæbler - foruden 40 andre æblesorter ifølge kataloget fra den velassorterede planteskole! Et stort Gerskovæbletræ findes i dag på Gerskov Bygade 20. Et andet kæmpetræ findes i haven ved Hessum gamle skole, Hessum Bygade 38.    

This article has been sent to Arne Damsted Rasmussen by Margit Egdal as an excerpt from her book about Danish apples, especially about Old North Funen Apples, including an apple that the brothers Hans and Knud Damsted have produced by grafting.

Old North Funen Apples
by Margit Egdal

Gerskov apple

In Daugtrup, the company Nordfrim is located at Kvindevadet 42. Previously, there was an old farm with a large nursery. Farmer Mads Nielsen ran his nursery with a great love for fruit trees, but when he was converted and seized by Mormonism, he emigrated to Utah in 1883 to be saved. Wife and 6 sons stayed at home on the farm in Denmark. The youngest son, Knud Madsen Damsted, was only 14 years old when his father left. The apple rarely falls far from the trunk, it is said, so when Knud grew up, in 1892 he started his own nursery on the farm. Knud had a brother in Gerskov, Hans Madsen Damsted, who owned the farm on Gerskov Bygade 11. When Hans Madsen Damsted did not run his farm, he composed waltz for violin. You can almost hear the violin and see Knud walking in his brother's garden and fiddling with an apple tree, because here was the mother tree itself for the Gerskov apples that are so widespread in the area. Gerskov apples are not worth eating, it is said. The peach apple is also a food apple. It will not be good until Christmas time. It is then completely yellow in the flesh and is described as a "heavy" apple. In 1909, Knud Madsen Damsted sold the farm in Daugstrup and moved his nursery to »Pomosa« in Søhus. From here he now sold his Gerskovæbler - in addition to 40 other apple varieties according to the catalog from the well-stocked nursery! A large Gerskov apple tree can be found today on Gerskov Bygade 20. Another giant tree is found in the garden at Hessum old school, Hessum Bygade 38.

Gerskov æbletræ i blomst

          Billede af et Gerskov æbletræ på adressen Gerskov Bygade 20